DOPRAVA BICYKLOV V KATEGÓRII VÝPREDAJ NIE JE SÚČASŤOU CENY BICYKLOV. U VÝPREDAJOVÝCH POLOŽIEK NIE JE MOŽNÉ UPLATNIŤ ŽIADNU ĎALŠIU ZĽAVU. Vyhradzujeme si právo na prípadnú chybu v popise. Skutočný farebný odtieň bicykla nemusí presne zodpovedať farebnému podaniu obrázka na obrazovke. BICYKLE NA SERVIS PRIJÍMAME LEN NA OBJEDNÁVKU A LEN ČISTÉ, V PRÍPADE POTREBY PROSÍM VOLAJTE NA 0915 912 903 (TOVAR) ALEBO 0917 760 990 (SERVIS), ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Reklamačný formulár

Špecifikácia predávajúceho: LINUS, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 26291/T, IČO: 45866236, DIČ: 2023119670, IČ DPH: SK2023119670 podľa §4. Sídlo: Zvončín 342, 919 01 Zvončín, SR. Konateľ: Ing. Erik Hirner, Ing. Jana Hirnerová

Email: eshop@cyklocentrumplus.sk     

Tel. kontakt: +421915912903

Korešpondenčná adresa (prevádzkareň obchodu): Predajňa CYKLOCENTRUM PLUS, Rybníková 1/A, 91701 Trnava, Slovenská republika

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, SR.

 REKLAMAČNÝ FORMULÁR (vypĺňa kupujúci)

 Údaje o kupujúcom

Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

 

Telefón

 

E-mail

 

č. účtu v tvare IBAN

 

 

Údaje o reklamovanom výrobku

Výrobca (značka)

 

Typ výrobku (model)

 

Typ dokladu preukazujúceho, že výrobok bol zakúpený u predávajúceho a je ešte v záruke.

(napr. doklad o kúpe, záručný list, výpis z bankového účtu)

 

Popis poruchy / závady

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÝ PROTOKOL (vypĺňa predávajúci)

 

Dátum prijatia reklamácie

 

Dátum vybavenia reklamácie

 

Riešenie reklamácie

Výmena tovaru

Vrátenie kúpnej ceny

Neuznaná reklamácia

Výmena tovaru za

 

 

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:

 

Dôvod neuznania reklamácie

 

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie spotrebiteľa uplatnenej po 12 mesiacoch

 

 

  • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

 

  • Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady. 

 

 

Dátum a podpis kupujúceho: ..................................................... 

      

 

Dátum a podpis predávajúceho: ................................................

 

Reklamačný formulár na stiahnutie tu: Reklamačný formulár LINUS